Lesy obce Krhová

Obec Krhová má aktuálně 162,87 ha lesů a patří tím v rámci ČR k menším lesním majetkům vlastněných obcí. Krhovské lesy jsou rozmanité. Najdeme v nich velkou různorodost stanovišť od podmáčených ploch nížinného typu až po suťové hřebenové partie. V porostech se vyskytuje asi 15 druhů základních dřevin. Mezi jehličnany převažuje smrk (75%), dále borovice (9,95%), modřín (4,84%) a z listnáčů je nejpočetnější dub (6,16%). Většina zdejších lesů spadá do CHKO Beskydy.

 Pan Ing. Václav Konvička byl jmenován na pozici hajného a Lesního odborného hospodáře. Odborný lesní hospodář a hajný má na starost:

  • dohled na řádné hospodaření podle lesního zákona a na dodržování závazných ustanovení Lesního hospodářského plánu.
  • vede lesní hospodářskou evidenci a souhrnné údaje poskytuje orgánům státní správy lesů.
  • dalším úkolem je značení veškeré těžby a plánování obnovy lesa.
  • dále dohlíží na ochranu lesa, spravuje evidenci výskytu a rozsahu škodlivých činitelů a navrhuje opatření k jejich likvidaci
  • tvoří podklady pro nový Lesní hospodářský plán a pro uplatnění náhrad (dotací):
  • zprostředkování všech prací prováděných v lesích
  • organizace všech prací
  • tvorba finančních plánů a rozsah
  • prodej dříví
  • vedení evidence vyrobeného dříví a jeho inventarizace

Kontakt: tel.:723 047 197 e-mail: vasek.konvicka@seznam.cz

Soubor ve formátu pdf Podmínky samovýroby v lesích obce krhová
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Mapa porostů v obecním lese Krhová
( 0 Kb )